luns, abril 07, 2014

Proxecto para a Lei do rexistro civil (2014)


LEI DO REXISTRO CIVIL 2014

Artigo único.

1. Todos os españois ten a obriga de abrir un perfil en feisbuc, nel ten que actualizar semanalmente todos os datos exisidos pola páxina e facer un comentario que amose a súa ideoloxía, relixión ou orientación sexual.
2. Os proxenitores terán que facer o perfil dos seus fillos de ambos sexos dentro das 24 horas seguintes ao seu nacemento. O nome do bebé só poderá mudarse seguindo os criterios do suministrador da rede social.
3. Entenderase falecida unha persoa se durante máis de 3 semanas
incumple a obriga de actualizar o seu estado. As tres semanas comezarán a contarse desde o día seguinte a da derradeira actualización.
4. Dentro das 2 primeiras semanas ás que fai referencia o número anterior, o usuario/cidadán poderá, a súa costa, exercitar ante o Xulgado de Primeira Instancia do domicilo que conste no Feisbuc unha declaración de existencia que permitiralle non ser tido entre os mortos.
5. Unha vez transcorrido o prazo das 3 semanas sen actualizacións contra o falecimento da persoa non se pode facer proba.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte a súa publicación.

Disposición Transitoria. Todos os cidadáns ten a obriga de crear un perfil en feisbuc nos 5 días seguintes a entrada en vigor desta lei.

Disposición derrogatoria. Queda derrogada a Lei 20/2011 do rexistro civil e todas as disposicións (especialmente ás do Código Civil) que se opoñan ao disposto nesta norma.

Disposición adicional primeira. Aos cidadáns -aparentemente vivos- que se atopen no suposto dos números 3 e 5 do artigo único desta lei aplicaráselles o procedemento de expulsión previsto na Lei de dereitos e deberes dos cidadáns extranxeiros.

Disposición adicional segunda. Para facilitar o cumplimento do disposto na disposición transitoria todas as bibliotecas públicas, os centros cívicos e demáis lugares servidos por funcionarios públicos que permitan aos cidadáns acceder a internet permanecerán abertos 24 horas durante os 5 días previstos na dita disposición transitoria primeira.

Ningún comentario: